لبخند معکوس چیست؟

خط لبخند اشاره به یک خط خیالی در امتداد لبه های لبه های دندان قدامی قدامی دارد که باید انحنای مرز فوقانی لب پایین را در حالی که لبخند می زنند تقلید کند.لبخند زیبا متشکل از بخش های مختلف است که همه اجزاء در هماهنگی کامل کار می کنند. در یک لبخند زیبا و استاندارد، قوس لبه برنده دندانهای جلویی فک بالا نسبت به لب پایین و نیز لب بالا از یک تبعیت خاصی پیروی می کنند که در صورت عدم این تناسب به هر دلیل لبخند شخص نه تنها زیبا نخواهد بود حتی می تواند برعکس چهره خشن یا غمگین از وی نمایان سازد.وقتی ما در مورد لبخند معکوس صحبت می کنیم، به خط لبخند اشاره می کنیم. یک خط لبخند صحیح و زیبایی شناختی دارای یک قاعده است. یک دایره را در نظر بگیرید و بعد آن را به صورت افقی برش دهید. دندانهایتان باید انحنای مناسبی را روی خط برش زده شده داشته باشند. یک لبخند جذاب دارای دندانهایی است که با لب ها هم تراز باشند. دو دندان مرکزی بالا بلند ترین و به تدریج دندان ها به طور هم زمان در هر دو طرف کوتاهتر می شوند. اما، درلبخند معکوس دقیقا برعکس، دندانهای مركزی كوتاهتر شده و دندان های اطراف آن به تدریج بلندتر ظاهر می شوند.

در درمان لبخند معکوس با روشهای متفاوت ترمیم با ارتودنسی، موفق به خلق یک لبخند زیبا در فرد موردنظر می گردیم. ارتودنسی، درمان روابط نامناسب فکی و جفت شدن غلط دندان ها و ردیف کردن دندان های نامنظم می باشد. تشخیص پیشگیری و درمان توسـط دندانپزشکان متخـصص ارتودنـسی انجام می گردد. ارتودنسی به دو صـورت ثابت و متحرک است. ارتودنسی ثابت در مقایسه با ارتودنسی متحرک، در ناهنجاری های پیچیده تر انجام می شود. این درمان با چسباندن سیم و براکت های ارتودنسی به دندان ها انجام شده و در دهان ثابت است. مدت درمان بطور تقریبی از ۶ ماه تا ۳ سال می باشد.همچنین لازم به ذکر است که ارتودنسی در درمان لبخند معکوس بسیار موثر می باشد و طرح لبخند زیبایی را به شما هدیه می کند.

خوشبختانه، یک لبخند معکوس چیزی است که می تواند با روش مناسب دندانپزشکی زیبایی تصحیح شود. دکتر طیبی بیماران متعددی که لبخند معکوس دارند، را درمان و به رضایت کامل از لبخندشان رسانده است.

هنگام تعیین تقارن لبخند، بسیار مهم است که وقتی خطی غم انگیز رخ می دهد، آنرا تشخیص دهید.

برای اصلاح این موضوع، شما باید دو جنبه متفاوت طول دندان و رابطه طول دندان با دینامیک لب را در نظر داشته باشید.

2019-05-26T17:56:10+03:30
وبسایت رسمی دکتر طیبی از کوکی های سوم شخص استفاده می نمایید . Settings تایید